OBECNÉ | REGISTRACE | CENY PLACENÝCH KURZŮ

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Potvrzuji, že jsem si pečlivě přečetl, pochopil a odsouhlasil, bez výhrad, následující pravidla a podmínky OneAcademy. Tato pravidla a podmínky („Pravidla a podmínky“) upravují užívání internetových stránek OneAcademy, které se nacházejí na www.oneacademy.eu (dále jen „webové stránky“). Tato pravidla a podmínky se vztahují na všechny uživatele webových stránek. Používáním webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito pravidly a podmínkami.
Tato pravidla a podmínky se vztahují na Váš OneAcademy profil; kromě toho, je Váš OneLife Profil (https://www.onelife.eu/en/) ovlivňován OneLife Network - Pravidly, podmínky a postupy. Je vhodné si je pečlivě přečíst a uchovat si kopii pro budoucí použití.

1. INFORMACE O NÁS

Produkty OneAcademy jsou poskytovány OneLife Network Ltd. (dále jen „Společnost“, „my“, a „naše“).

Čas od času se tato pravidla a podmínky mohou změnit. Dojde-li ke změně těchto pravidel a podmínek, budeme vás informovat zveřejněním revidovaných podmínek na webových stránkách OneAcademy. Při návštěvě webových stránek, Vám doporučujeme, abyste se ujistili, že jste si přečetli nejnovější verze těchto Pravidel a podmínek. Jakékoliv změny se projeví na datu revize uvedeném na revidovaných Pravidlech a podmínkách. Následným používáním našich webových stránek nebo služeb souhlasíte s revidovanými Pravidly a podmínkami. Přijetím těchto Pravidel a podmínek potvrzujete, že máte možnost a právo je zkontrolovat při každém vstupu na tuto webovou stránku a budete jimi také vázáni.
Společnost uznává a podporuje význam ochrany soukromých informací, které od Vás získává. Za tímto účelem jsme se zavázali vynaložit co možná nejlepší úsilí, abychom respektovali Vaše soukromí. Níže najdete postupy, jak společnost zpracovává informace, které od Vás shromažďujeme během vašich návštěv webových stránek www.oneacademy.eu. Společnost striktně sleduje všechny příslušné zákony a předpisy.

2. DEFINICE.

V rámci těchto Pravidel a podmínek, kde to vyžaduje kontext, zahrnuje jednotné číslo i číslo množné a naopak, a mužský rod zahrnuje i rod ženský. Následující výrazy mají tento význam:

2.1. „Pravidly a podmínkami“ se rozumí tato pravidla a podmínky související s používáním Vašeho One Academy profilu.
2.2. „Pravidla, podmínky a postupy“ znamenají Pravidla a podmínky, které jsou k dispozici na https://www.onelife.eu/en/, kterými se řídí i Váš OneLife uživatelský profil.
2.3.„My“ / „nás“ / „naše“ / „Společnost“ znamená OneLife Network Ltd.
2.4.„Vy“ / „váš“ / „Vaše“ znamenají osoby, které jsou oprávněny používat webové stránky OneAcademy, jak je stanoveno v těchto Pravidlech a podmínkách.
2.5.„OneAcademy Profil“ je Váš profil na internetových stránkách OneAcademy, který se nachází v sekci „Vaše kurzy“ na (http://www.oneacademy.eu/).
2.6. „OneLife uživatelským profilem“ se rozumí Váš profil, který je umístěn u nás v souladu s podmínkami používání OneLife (https://www.onelife.eu/en/).
2.7. „Webové stránky“ jsou k dispozici na adrese https://www.oneacademy.eu/.
2.8.  „Pracovní dny“ znamenají od pondělí do pátku; svátky nejsou zahrnuty.

3. ÚVOD

Aktuální pravidla a podmínky spojují vás nebo společnosti, kterou představujete, k pravidlům a podmínkám stanovených v tomto textu; v souvislosti s Vaším používáním internetových stránek OneAcademy, softwaru, služeb a dalších služeb na našich webových stránkách (souhrnně naše „produkty“). Aktivací Vašeho OneAcademy profilu projevujete souhlas s tím, že budete řídit aktuálními pravidly a podmínkami. POKUD se současnými pravidly a podmínkami NESOUHLASÍTE, nemůžete používat produkty společnosti.

4. Další podmínky

Veškeré osobní údaje získané v souvislosti s Vaším užíváním produktů nebo webové stránky jsou předmětem našich zásad ochrany osobních údajů, které jsou začleněné v rámci těchto Pravidel a podmínek.

5. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

OneAcademy je naše vlastní e-learningová platforma (dále jen „platforma“). Výrobky této platformy umožňují klientům („klienti“ / „uživatelé“) přístup ke všem vzdělávacím materiálům na internetových stránkách OneAcademy, které připravili nezávislí odborníci (dále jen „odborníci“) v závislosti na produktu zakoupeném uživatelem. Zajišťujeme nahrané instrukce, e-knihy, video přednášky a další vzdělávací materiály připravené odborníky.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv revidovat tato Pravidla a podmínky dle svého uvážení a to zveřejněním změn na webových stránkách. Změny vstoupí v platnost sedm (7) dní po vyvěšení na internet. Když po změně účinnosti pravidel i nadále používáte produkty, znamená to, že tyto změny přijímáte. Měli byste webové stránky navštěvovat pravidelně, abyste znali nejnovější verzi Pravidel a podmínek.

Společnost může kdykoliv modifikovat své produkty nebo ukončit jejich dostupnost.

Společnost své služby neustále mění a zlepšuje. Může přidávat nebo odebírat funkce, prvky nebo požadavky, a může dokonce platnost celé služby pozastavit nebo ukončit. V souladu s tím může společnost z jakéhokoli důvodu ukončit vaše využívání jejích Služeb. Pokud Vámi používaná placená služba je ukončena, může Vám být vyplacena finanční náhrada a po podle OneLife zásad refundací, na adrese http: / .https: //www.onelife.eu/en/

Jste plně odpovědní za všechny služby, telefony, datové poplatky a / nebo ostatní poplatky a náklady spojené s vaším přístupem a používáním těchto výrobků, stejně jako i pro získání a udržení telefonů, počítačového hardwaru, a další vybavení požadované pro takový přístup a využívání.

Každý uživatel je zodpovědný za jeho / její vlastní náklady a daně spojené s jeho / její činností. Více informací o výše uvedených záležitostech můžete najít na adrese http: https: //www.onelife.eu/en/. Pokud Váš způsob platby selže nebo Váš účet je po splatnosti, pak se můžeme rozhodnout vybírat dlužné poplatky jiným způsobem. To může zahrnovat zvýšení jiných poplatků za naše služby nebo za poskytování právních služeb. Můžeme také zablokovat Váš přístup k různým produktům a to až do doby, než se veškeré dlužné částky, které dlužíte společnosti, vyřeší.

Všechna vaše použití, přístupy a další činnosti týkající se webové stránky a produktů musí být v souladu s veškerými platnými zákony a předpisy, včetně, ale bez omezení, zákonů týkajících se autorských práv a dalšího duševního vlastnictví a soukromí a osobní identity. V souvislosti s Vaším užíváním produktů a webových stránek, nesmíte poskytnout nesprávné nebo vědomě nepravdivé údaje; kopírovat, distribuovat, upravovat, zpětně analyzovat, pozměnit, hacknout nebo zasáhnout do produktů nebo provozu webových stránek; vybrat si nebo něco vložit na webové stránky nebo do produktů; vydávat se za jinou osobu nebo získat neoprávněný přístup k účtu jiné osoby; zavádět virů, červy, spyware nebo jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, které by mohly poškodit, zasáhnout do fungování jakéhokoli hardwaru, softwaru nebo telekomunikačního zařízení, nebo jakéhokoli jiného aspektu těchto produktů nebo provozování webových stránek; používat nejrůznější automatické prostředky nejrůznějšího druhu pro přístup k produktům.

6.OBMĚNY KURZŮ

I když jsme hrdí na naše kurzy a jejich vysokou úroveň, mohou se vyskytnout neočekávané události. Společnost si vyhrazuje právo zrušit nebo přerušit jakýkoliv kurz nebo upravit jakýkoli obsah, název, cenu nebo bodovou hodnotu či význam úloh, kvízů nebo dalších úkolů. Změny vstoupí v platnost sedmi (7) dnů po umístění na internet. Nabízené kurzy jsou předmětem níže uvedených sekcích Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk a Omezení odpovědnosti.

7. Žádné akademické uznání

Není-li výslovně uvedeno jinak institucí udělující akreditace, nepřiznává účast nebo ukončení kurzů žádný nárok na akademickou hodnost. Pokud by nějaká instituce za toto hodnost udělila, nelze předpokládat, že ostatní instituce takovou hodnost uznají. Souhlasíte s tím, že za dokončení kurzu nezískáte žádné uznání, pouze certifikát o absolvování a odznak za každou úspěšně dokončenou úroveň. Výše uvedený certifikát a odznak můžete získat poté, co v závěrečném hodnotícím testu vyplníte na více než 60% správných odpovědí. Společnost nemá žádnou povinnost nechávat si kurzy uznávat jakoukoli vzdělávací institucí nebo organizací udělující akreditace.

8. Obecné prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Webové stránky a produkty Vám umožní přístup k odkazům na webových stránkách třetích osob („webové stránky třetích stran“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím kurzů. Společnost nepodporuje žádné z těchto webových stránek třetích stran a žádným způsobem je nekontroluje. V souladu s tím společnost také nepřebírá žádnou odpovědnost za webové stránky třetích stran. Musíte sami podniknout příslušné kroky a zjistit, zda je vhodné přejít na webové stránky třetí strany, a zároveň je třeba si na takových webových stránkách třetí strany chránit vaše osobní údaje a soukromí.

9. Chování

Naše produkty můžete používat pouze pro zákonné účely. Jste výhradně odpovědní za znalost a dodržování veškerých zákonů, pravidel a předpisů týkajících se vašeho používání daných produktů. Souhlasíte s tím, že nebudete používat produkty nebo obsah poskytnutý společností (jak je definováno níže) pro nábor, získávání nebo udržování kontaktů s odborníky nebo potenciálními uživateli za účelem zaměstnání či uzavírání smluv o podnikání, které není propojeno s naší společností, aniž byste o tom předem písemně nepožádali; vyhrazujeme si právo dle našeho vlastního uvážení takové povolení nevydat. Rovněž také přebíráte veškerá rizika plynoucí z jakýchkoli setkání nebo kontaktů mezi Vámi a jakýmkoli odborníkem či dalšími uživateli daného produktu.

10. Konkrétní povinnosti uživatele, kteří používají webové stránky

Pokud jste uživatel hledající či účastnící se kurzu, stáváte se uživatelem a platí pro Vás následující dodatečné podmínky, o nichž prohlašujete a souhlasíte, že:

Jste si přečetli, pochopili a souhlasíte s tím, že budete vázání cenami informací (viz oddíl Ceny níže v textu) a to před použitím webové stránky nebo při registraci kurzu;

Je Vám více než 18 let;

Nebudete reprodukovat, distribuovat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, sdělovat veřejnosti, vytvářet odvozená díla nebo jinak používat a využívat jakýkoliv obsah poskytnutý společností, jejích produktů či kurzů, s výjimkou případů povolených těmito Pravidly a podmínkami;

Nebudete získávat osobní informace od jiných uživatelů.

11. Registrace

Chcete-li používat všechny dostupné produkty, musíte být registrováni na OneLife člen a získat účet, uživatelské jméno a heslo. Když získáte jeden z balíčků na stránkách (https://www.onelife.eu/en/), stane se z vás člen OneLife Network a vytvoříte si profil, který vám umožní přístup k OneLife produktům. Při registraci poskytnete informace, které nám umožní nabídnout Vám příslušný obsah, zákaznický servis a správu sítě. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti vašeho účtu, uživatelského jména a hesla (souhrnně „Váš OneAcademy účet“) a za všechny aktivity uskutečněné v rámci vašeho účtu. Prohlašujete a zaručujete, že Vaše osobní údaje na účtu budou neustále aktuální. Jste povinni nás informovat (a) neprodleně o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu a jakémkoli jiném porušení bezpečnosti a (b) zajistit, že na konci každého použití těchto produktů se z profilu řádně odhlásíte. Podle platných zákonů nejsme a nebudeme zodpovědní za ztrátu nebo poškození vyplývající z vašeho nesplnění výše uvedeného požadavku nebo v důsledku použití vašeho účtu, a to buď s nebo bez vašeho vědomí, pokud jste nás před tím na nepovolený přístup k vašemu účtu neupozornili.

Svůj účet nesmíte převést na jinou osobu a nesmíte používat ani účet někoho jiného bez souhlasu majitele účtu. V případech, že jste povolili nebo zaregistrovali jinou osobu, včetně dětí, aby mohli používat Váš účet, jste plně zodpovědní za (i) on-line chování takového Uživatele; (ii) správu přístupu a použití produktů; a (iii) za důsledky jakéhokoli zneužití.

Staráme se o bezpečnost našich uživatelů. I když se snažíme chránit bezpečnost Vašeho účtu a souvisejících informací, OneAcademy nemůže zaručit, že neoprávněná třetí strana neprolomí naše bezpečnostní opatření. Dejte nám, prosím, okamžitě vědět v případě nedovoleného použití Vašeho účtu na e-mail [email protected]

12. ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU K VAŠEMU PROFILU ONE ACADEMY.

Když zadáte úvodní stránku ve svém OneLife profilu, v levém menu najdete odkaz na OneAcademy stránku, odkud můžete přistupovat na Váš OneAcademy profil. Existuje i jiný přístup k Vašemu OneAcademy profilu – návštěva www.oneacademy.eu, kam zadáte své údaje k OneLife účtu a přihlásíte se. Přihlašovací stránka se nachází v pravém horním rohu webové stránky OneAcademy.

13. OBSAH, LICENCE & OPRÁVNĚNÍ.

Veškerý software, technologie, konstrukce, materiály, informace, komunikace, texty, grafika, odkazy, elektronické umění, animace, ilustrace, umělecká díla, zvukové klipy, videoklipy, fotky, obrázky, recenze, nápady, a další datové či chráněné materiály nebo obsah včetně jejich výběru a jejich uspořádání je „obsahem“. V případě, že Vám společnost poskytuje obsah v souvislosti s produkty, včetně, a bez omezení, softwaru a produktů a webových stránek, je to „Obsah společnosti“.

Společnost Vám tímto uděluje (jako uživateli) omezenou, nepřenosnou licenci pro přístup a používání obsahu společnosti, za které jste zaplatili veškeré požadované poplatky, a to výhradně pro vaše osobní, nekomerční, vzdělávací účely prostřednictvím webové stránky a pro produkty v souladu s těmito podmínkami a všemi podmínkami nebo omezeními spojenými s konkrétními kurzy nebo produkty. Bez našeho výslovného písemného souhlasu jsou všechna ostatní použití výslovně zakázána. Nesmíte kopírovat, distribuovat, přenášet, postoupit, prodat, vysílat, pronajímat, půjčovat, měnit, přizpůsobovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, licencovat, nebo jinak převádět nebo používat jakýkoli obsah společnosti, pokud vám k tomu neposkytneme naše výslovné povolení. K obsahu společnosti Vám byla poskytnuta licence; obsah Vám nebyl prodán.

Všechna práva, která nejsou výslovně uvedena v těchto Podmínkách, jsou vyhrazena společnosti a tyto podmínky nezaručují vlastnictví žádných předpokládaných licencí.

V souladu s těmito podmínkami a našimi postupy (včetně ochrany osobních údajů a požadavků specifických pro jednotlivé kurzy a dalších podmínkách) vám poskytujeme omezenou, osobní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci k využití našich služeb. Obsah našich služeb si můžete stáhnout pouze pro své osobní, nekomerční použití, pokud nezískáte písemný souhlas OneAcademy k jinému použití obsahu. Také souhlasíte s tím, že nebudete s žádnou třetí stranou sdílet svůj přístup nebo poskytovat přístup k informacím o vašem účtu. Používání našich služeb vám nedává právo k jakékoli formě duševního vlastnictví.

14. CENY PLACENÝCH KURZŮ.
Klíčové termíny
„Prodejní cenou“ se rozumí skutečná prodejní cena produktů.
„Prodejní měnou“ se rozumí měna prodeje a koupě produktů, která je v eurech.

Placené služby

Pokud jste uživatel, souhlasíte s placením poplatků za produkty, které si koupíte. OneAcademy nabízí placené služby (např. certifikáty za určité kurzy) za poplatky. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny poplatky uváděny v eurech. Jste odpovědní za včasné zaplacení všech poplatků a příslušných daní za použití platebních mechanismů spojených s platnými placenými službami. Poplatky se mohou lišit v závislosti na vašem místě a dalších faktorech, a OneAcademy si vyhrazuje právo změnit poplatky kdykoliv na základě vlastního uvážení. Jakákoliv změna, aktualizace nebo úprava nabyde účinnost ihned po zveřejnění prostřednictvím příslušných služeb.

Právo dobrovolně odstoupit od smlouvy

Svou dohodu můžete zrušit písemným oznámením (dopisem nebo e-mailem) ve lhůtě dvou týdnů, aniž by bylo nutné uvádět příčinu. Dvoutýdenní lhůta započne, jakmile zašlete příslušnou žádost, ale ne dříve, než došlo k aktivaci dané služby (dále jen služby přístupné elektronicky). Konečná lhůta je považována za splněnou, jestliže bylo oznámení odesláno ve lhůtě, což dosvědčí datum z poštovního razítka nebo e-mailu. Dohoda může být také zrušena vrácením získaných produktů ve stejné lhůtě.

Odstoupení musí být zasláno na adresu [email protected]

Důsledky zrušení této Smlouvy:

Je-li dohoda zrušena, jakékoli výhody, platby a / nebo služby získané kteroukoli ze stran musí být navráceny v souladu s politikou odškodnění a zrušení, společně s jakýmikoli benefity z toho vyplývajícími. Současně chceme výslovně uvést, že služby jsou považovány jako využívané od okamžiku, kdy k nim Uživatel získá elektronický přístup a to v rámci výše uvedeného období „dobrovolného odstoupení od smlouvy“. Pokud přijaté služby nemůžete vrátit a to buď zcela, nebo částečně, nebo pokud je můžete vrátit pouze v horším stavu než v tom, v jakém jste je přijaly, je nutné uhradit ztrátu hodnoty. Všechny platební náhrady musí být provedeny do 30 dnů. Pro vás tato lhůta začíná okamžikem, kdy jste odeslali oznámení o odstoupení, a pro nás po obdržení tohoto oznámení.

15. AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY A VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ONE ACADEMY.
Ochranná známka, servisní známka a loga (dále jen „obchodní značky“) používané a zobrazované na webových stránkách v rámci produktů nebo jakéhokoli obsahu společnosti, jsou naše, ať ji byly zaregistrované nebo ne. Ochranné známky nás nebo našich dodavatelů či třetích stran jsou chráněny podle bulharských i zahraničních zákonů o ochranných známkách. Všechna práva jsou vyhrazena a ochranné známky, nebo odkazy na ně nesmíte měnit nebo je skrývat bez našeho předchozího souhlasu.

Webové stránky OneAcademy obsahují kresby, grafiky, fotografie, obrazy, grafické úpravy dokumentů, textů, fonty, hudba, softwarové nástroje a další informace (označované jako „obsah“). Webové stránky OneAcademy a veškerý obsah poskytnutý společností jsou majetkem společnosti, a / nebo našich dceřiných společností nebo vlastnictvím stran, od nichž OneAcademy získala licenci pro takový majetek.

16. ZÁRUKY.

Produkty, webové stránky, obsah společnosti, kurzy a jakékoli jiné materiály zpřístupněny prostřednictvím webové stránky nebo produktů jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, a to v maximálním možném rozsahu povoleném platnými právními předpisy. společnost se tímto zříká veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení na, záruky vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení, přesnosti, osvobození od chyb, vhodnosti obsahu nebo dostupnosti.

17. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

V maximálním rozsahu povoleném zákony společnost nenese odpovědnost za žádné nepřímé, nahodilé, zvláštní, následné nebo jiné škody, nebo ztrátu zisků či výnosů, ať již vznikly přímo nebo nepřímo, nebo za jakoukoli ztrátu dat, použití, souhlasu a jiných blíže neurčených ztrát, které vyplývají z: (a) vašeho přístupu nebo používání nebo Vaší neschopnosti se připojit nebo využívat služeb; (b) jakékoliv chování nebo obsahu kterékoli ze stran s výjimkou společnosti, včetně, ale ne pouze, pomlouvačného, urážlivého, a nezákonného jednání; nebo (c) neoprávněného přístupu, používání či úprav obsahu nebo informací.

Uznáváte a souhlasíte s tím, že toto prohlášení o omezení odpovědnosti stanovené v těchto podmínkách odrážejí rozumné a spravedlivé rozdělení rizik mezi vámi a příslušnou společností, a že tato omezení jsou nezbytným základem pro schopnost společnosti zpřístupnit vám služby na ekonomicky proveditelném základu.

18. ODŠKODNĚNÍ.

Tímto je společnost a její pobočky, úředníci, ředitelé, zástupci, partneři, zaměstnanci, poskytovatelé licencí, zástupci a poskytovatelé třetích stran proti všem rozumně předvídatelných ztrátám, nákladům, škodám, nárokům a požadavkům, včetně poplatků za právní zastupování a související náklady a výdaje vyplývající z důsledků nebo z vašeho porušení jakéhokoli prohlášení nebo záruk dle této smlouvy pojištěna, chráněna a pokládána za nevinnou. Vyhrazujeme si právo na základě našich vlastních nákladů převzít výhradní obhajobu a kontrolu veškerých záležitostí, které jinak podléhají odškodnění v části 14 této smlouvy. V tomto případě jste povinni plně spolupracovat, v rozumných intencích, s případným šetřením, či případně s prosazováním případné ochrany.

19.  ŘEŠENÍ SPORŮ.
Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami týkajícími se struktury, interpretace a dopadu těchto Podmínek budou řešeny především jednáním nebo smírně prostřednictvím řízení o vyrovnání.

Jakýkoliv nevyřešený spor ohledně obchodních a mezifirmních záležitostí, včetně veškerých otázek vyplývajících z nebo souvisejících se známými Podmínkami, a díky jejich existenci, správě, platnosti nebo ukončení, budou postoupeny a konečně vyřešeny závaznou arbitráží a všech ostatních příslušných právních předpisů, které jsou považovány za začleněné do této klauzule, a které obsahují zejména:

(A) počet rozhodců musí být tři.
(B) jazyk, který se bude při rozhodčím řízení používat, bude angličtina. Veškerá dokumentace, která nebude předložena v angličtině, musí být do tohoto jazyku přeložena a to na náklady strany, která spor předložila.

20. DĚLITELNOST A ZŘEKNUTÍ SE PRÁV.

Pokud se ukáže, že určitá ustanovení těchto Podmínek jdou nevykonatelná, neovlivní to žádné jiné podmínky. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, a my neučiníme příslušná okamžitá opatření, neznamená to, že bychom se vzdali jakýchkoli práv, která můžeme vykonávat (například podniknout příslušné kroky v budoucnosti).

21. UKONČENÍ SMLOUVY.

Můžeme okamžitě a bez upozornění ukončit vaše používání našich produktů nebo webové stránky a to kvůli jakémukoli porušení těchto Podmínek nebo některé z našich platných zásad průběžně zveřejněných na webových stránkách, které nastane z Vaší strany. A samozřejmě, můžeme kdykoli přestat nabízet jakýkoli náš produkt, kurz nebo obsah. Kdykoli můžete ukončit své používání našich webových stránek nebo našich produktů, a to buď tím, že se k nim nebude připojovat, nebo nás kontaktujete na adrese [email protected] Nemáme žádnou povinnost uchovávat jakýkoli váš účet na jakkoli dlouhou dobu kromě té, která vyplývá z platných právních předpisů. Po ukončení musíte ukončit veškeré používání webových stránek, produktů a obsahu. Jakákoli nabytá práva na platby, práva specifikovaná v oddílech 6, 7, 13-16, 22, 23 a veškerá prohlášení a záruky budou platné i po skončení smluvního vztahu.

22. ELECTRONICKÁ OZNÁMENÍ.

Používáním produktů nebo komunikací se Společností, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Společnost s vámi může komunikovat elektronicky ohledně bezpečnosti, soukromí a správních otázek týkajících se vašeho používání produktů nebo těchto podmínek. Pokud se společnost dozví o narušení bezpečnostního systému, upozorní na něj elektronicky vyvěšením oznámení u produktů nebo Vám zašle e-mail. Máte právní nárok na obdržení tohoto oznámení i v písemné formě. Chcete-li získat zdarma písemné oznámení o narušení bezpečnosti (nebo odvolat svůj souhlas s elektronickou komunikací), napište na adresu Společnosti [email protected]

23. IPOSTUPY VŮČI INTERNETOVÉ A TIŠTĚNÉ REKLAMĚ.

Uživatel nesmí inzerovat nebo propagovat svůj podnik nebo společnost, produkty nebo marketingový plán s použitím loga společnosti, nebo obrázků s jakýmikoli elektronickými médii, a také je nesmí přenášet, a to i na internetu prostřednictvím internetových stránek nebo jinak bez předchozího písemného souhlasu společnosti, která může svůj souhlas podle svého vlastního uvážení odmítnout poskytnout. Je-li dán písemný souhlas, uživatel musí dodržovat pokyny k užívání stanovené Společností. Tato politika se vztahuje na všechny formy tištěných médií a reklamy.

Uživatelé OneAcademy nesmí používat název „OneAcademy“ bez svolení společnosti v názvech vlastních domén bez souhlasu OneAcademy.

Všechna práva na webových stránkách OneAcademy a její obsah jsou po celém světě vyhrazena a to bez výjimek. Přijetím současných Všeobecných obchodních podmínek uživatelé tímto potvrzují, že je přísně zakázáno uchovávat kopie, distribuovat, publikovat, nebo použít jakoukoliv část obsahu, pokud to není výslovně povoleno v těchto podmínkách. Společnost si vyhrazuje právo přidat, vypustit nebo upravit jakoukoli část našeho obsahu a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Nástroje poskytované na této webové stránce používají omezený počet prvků, včetně obrázků, fontů, barevných schémat a designových efektů. Společnost si vyhrazuje úplné a kompletní právo využívat všechny tyto prvky a dát je v budoucnu k dispozici pro použití vybrané třetí straně, podle našeho uvážení, a v případě, že společnost by si přála tak učinit. Uživatel OneAcademy nezískává žádné právo nebo nárok na některý z jednotlivých grafických prvků pro svou tvorbu, jako například vizitku nebo jiné obchodní nástroje, získaných na této stránce nebo jiných stránkách, které jsou poskytovány uživatelům společnosti. 

Uživatelům je tímto uděleno plné oprávnění k přístupu a užívání webových stránek OneAcademy a jejich obsahu, jehož jediným účelem je sebevzdělávání a další rozvoj. Žádné další služby, jako například stahování, uchovávání, používání, publikace nebo distribuce jakékoli části obsahu OneAcademy je povoleno nebo přípustné, pokud výslovně nestanovíme jinak.

Získávání produktů nebo obsahu společnosti uživatele neopravňuje k používání žádné části tohoto obsahu, s výjimkou již dokončených produktů, které jsou poskytovány uživatelům. Uživatelé tímto souhlasí se zodpovědným používáním webových stránek OneAcademy a to způsobem, který je plně v souladu s těmito podmínkami a v rámci nařízení místních zákonů a předpisů, včetně vývozních a dovozních předpisů.

Žádná část obsahu nemůže být využívána jako ochranná známka nebo servisní známka a to bez omezení pro jakékoli pornografické použití, pro jakékoli nezákonné účely nebo pro použití v rámci jurisdikce zákonů platných v zemi uživatelů, pro očernění jakékoli osoby, pro porušování práv jakýchkoli osob na soukromí nebo publicitu, k porušení veškerých autorských práv, obchodního jména, ochranné známky, servisní známky nebo jiných práv duševního vlastnictví jakékoli fyzické či právnické osoby.

Uživatelé tímto dále souhlasí s tím, že nebudou používat žádný OneAcademy materiál, k vytvoření nebo jinému zpřístupnění produktů, které jsou urážlivé, nezákonné, obtěžující, výhružné, poškozující, obscénní, škodlivý nebo jinak závadný, na veřejnosti nebo na jakémkoli trhu.

Společnost si vyhrazuje právo ukončit svoje služby uživatelům, o nichž zjistí, že používají ochranné známky OneAcademy, aby se zapojili do nežádoucích aktivit.

Uživatelé tímto souhlasí, a to bez výjimky, že jsou výhradně odpovědní za použití obsahu v kombinaci s jakýmikoli jinými obrazy, grafikou, texty nebo jinými materiály včleněnými do vzdělávací platformy OneAcademy.

Přijetím této dohody uživatelé potvrzují, že pochopili a akceptovali, že společnost spustí včas jejich profily s maximálním možným úsilím. Pro aktivizaci však neexistuje žádná zaručená časová lhůta, a proto společnost nemůže být odpovědná za pozdější aktivace, než jakou si uživatel přeje.

24 POLITIKA PROTI SPAMU.
Zneužívání a zneužití e-mailu ze strany uživatelů OneAcademy představuje významné porušení Politiky proti SPAMu.

Společnost nebude SPAM tolerovat.Definice UCE (nevyžádaného obchodního e-mailu), nebo SPAMu:

-Převážná většina UCE, propagačních materiálů, nebo jiné formy obtěžování zasílané prostřednictvím e-mailů, které propagují jakoukoli IP adresu patřící společnosti nebo jakoukoli URL adresu (doménu), která je spojena s www.oneacademy.eu nebo jinou webovou stránkou vlastněnou nebo provozovanou společností;

-Využívání webových stránek zřízených na ISP (Internet Service Providers), které umožňují SPAM (také známé jako tzv. ghost stránky), které přímo či nepřímo odkazují zákazníky na domény nebo IP adresy spojené s https://www.onelife.eu/en / a www.oneacademy.eu nebo na jiné webové stránky vlastněné nebo provozované společností;

-Reklama, přenos, nebo jakékoli jiné zpřístupnění veškerého softwaru, programů, produktů nebo služeb, které jsou navrženy tak, aby usnadnily přenos SPAMu.

-Falšování nebo zkreslování hlaviček zpráv, ať již zcela nebo zčásti, maskování skutečného původce zprávy.

Důsledky SPAMu:

Je obecně uznáváno, že na internetu je SPAM bezohledná a nevhodná obchodní praxe. SPAM je nejen škodlivý, protože má negativní dopady na postoje spotřebitelů vůči společnosti, ale také to může přetížit firemních zdrojů a další služby.

Naši poskytovatelé:

Vzhledem k tomu, že SPAM představuje nevyžádanou poštu, mohou se uživatelé, kteří ho dostanou, často rozčílit a posílat stížnosti našim poskytovatelům služeb. To může zapříčinit negativní postoje spotřebitelů a mít nežádoucí vliv na prostředky společnosti. Společnost se snaží udržovat si příznivé obchodní vztahy s internetovou komunitou a samozřejmě nedovolí žádnou praxi, která by tyto vztahy ohrozila.

Důsledky za použití SPAMu:

Společnost si vyhrazuje právo bez předchozího varování ukončit spolupráci se všemi uživateli, kteří tyto zásady porušují. Využíváním služeb společnosti poskytujete souhlas s touto politikou. Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout, co považuje za „SPAM,“ „UCE,“ „bulk e-mail“ nebo „hromadné e-mailů“ a, na základě všech důkazů, určit, zda příjemci e-mailů byli z „opt-in“ seznamu e-mailů nebo nikoli.

Je-li uživatel nebo uživatelova webová stránka uvedena ve stížnosti ohledně SPAMu, může být profil výše uvedeného uživatele okamžitě ukončen.

Společnost nedovolí, aby aktivity spammerů vedly ke kompromitování uživatelské komunity společnosti. Společnost si jako taková vyhrazuje právo podniknout vůči narušitelskému uživateli následující akce:

-Okamžité ukončení profilu a webových stránek, bez náhrady jakéhokoli druhu,
-Propadnutí možnosti využití všech služeb společnosti,
-Možná pokuta ve výši 250 eur

Porušením pravidel se uživatel vystavuje nebezpečí všech občanských a trestních závazků a předpisů.

Poznámka: Při nadměrných stížnostech ohledně spamu musí uživatel zaplatit poskytovatelům služeb společnosti od 250 EUR do 500 EUR. Pokud je uživatel tím, kdo porušuje zásady proti SPAMové politiky, a jeho činnost povede k tomu, že společnost bude muset zaplatit pokutu ve výši 250-500 EUR, pak bude narušitelský UŽIVATEL ZODPOVĚDNÝ A BUDE MUSET ZAPLATIT POKUTU.

Společnost si vyhrazuje právo určit, co porušuje danou proti SPAMovou politiku.

* Společnost může kdykoli tuto politiku proti SPAMu (UCE) a všechny ostatní zásady naší společnosti změnit bez předchozího upozornění. Pokud daný uživatel používá i nadále služby společnosti poté, co byly tyto změny zavedeny a zveřejněny na webových stránkách společnosti, poskytuje svůj souhlas s touto změnou a politikou. Společnost doporučuje všem uživatelům pravidelně kontrolovat, zda webové stránky www.oneacademy.eu obsahují nějaké změny nebo doplňky.

Kromě toho, používání falešných hlaviček v e-mailech nebo falšování, napodobování nebo upravování původu jakéhokoli e-mailu v souvislosti se společností a / nebo jejími produkty a službami je přísně zakázáno. 

25. RŮZNÉ.
Celá smlouva. Tyto podmínky a veškeré postupy vztahující se k osobě uživatele zveřejněné na webových stránkách představují úplnou dohodu mezi stranami ve vztahu s předmětem smlouvy a nahrazují veškerá předchozí písemné nebo ústní dohody mezi stranami v souvislosti s tímto předmětem.

Dělitelnost. V případě, že některá ustanovení těchto podmínek jsou nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, budou taková ustanovení považována za oddělená od těchto podmínek a nebudou mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto podmínek.

Zřeknutí se práv. Ustanovení těchto podmínek může být zrušené pouze písemnou listinou sepsanou stranou nárokující si výhody plynoucí z tohoto ustanovení. Skutečnost, že společnost vykonávat nebo vymáhat jakákoli práva či ustanovení těchto podmínek, nezakládá právo na zřeknutí se takového ustanovení.

Oznámení. Jakékoli oznámení nebo jiné sdělení o této dohodě bude mít písemnou formu a bude doručeno faxem, registrovanou nebo certifikovanou poštovní doručenkou, nebo elektronickou poštou.

Zastoupení. Nic v těchto podmínek by nemělo být vykládáno žádnou ze zúčastněných stran, partnerů, společných podniků, agentů, právních zástupců, zaměstnavatelů, dodavatelů nebo zaměstnanců toho druhého. Ani společnost ani jakákoli jiná strana této dohody si nebude nárokovat sama na sebe nebo vůči žádné třetí straně jakýkoli vliv, nebude poskytovat žádná prohlášení, zastoupení nebo závazky jakéhokoli druhu či nebude podnikat jakékoli kroky, které budou závazné pro ostatní s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu, které byly písemně schválené dotčenými stranami.

S účinností od 19.04.2016