GENERAL  | REGISTRATION  | PICING FOR PAID COURSES

REGULAMIN 

Niniejszym potwierdzam, że przeczytałem, zrozumiałem i zgadzam się działać zgodnie z jego zapisami.  Ten regulamin („Regulamin”) wyznacza czynności zgodne z użytkowaniem strony OneAcademy znajdującej się na  www.oneacademy.eu (strona internetowa). Ten regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników strony. Przez użytkowanie strony użytkownik stosuje się do regulaminu. 

Regulamin stosuje się do profilu OneAcademy oraz do regulaminu OneLife Ltd i innych regulacji dotyczących profilu OneLife (https://www.onelife.eu/en/). Użytkownik musi je przeczytać i zatrzymać kopię dla przyszłych działań. 

1. O NAS 

OneAcademy's Products are provided by OneLife Network Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”, "we", "us" and "our").

From time to time, we may change these Terms and Conditions. If we change these Terms and Conditions, we will inform you by posting the revised Terms and Conditions on the OneAcademy's Website. When visiting the Website, we encourage you to make sure you have read the most recent version of these Terms and Conditions. Any changes will take effect on the Revision Date shown in the revised Terms and Conditions. By continuing to use our Website or Services, you agree to the revised Terms and Conditions. By accepting these Terms and Conditions you hereby confirm that you have the possibility and right to review them each time you access this Website, and thereby you will also be bound by them.

The Company recognizes and supports the importance of protecting the privacy of information we may collect from you. To this end, we are committed to using our best efforts to respect your privacy. Below you will find our policies for how the Company handles information we collect from you from your visits to the www.oneacademy.eu Website. The Company follows strictly all relevant Laws and Regulations.

2.  DEFINICJE

W niniejszym regulaminie, tam, gdzie wymaga tego kontekst, liczba pojedyncza odnosi się do liczby mnogiej i odwrotnie, rodzaj męski oraz żeński i poniższe wyrażenia mają znaczenie jak poniżej:  

2.1. „Regulamin” oznacza, że te zapisy są związane z używaniem profilu OneAcademy 
2.2. “Regulamin i regulacje”  oznacza regulamin i inne regulacje dostępne na  https://www.onelife.eu/en/ regulują użytkowaniem profilu użytkownika OneLife
2.3. “My” / “nas” / “nasze” /“firma” oznacza OneLife Network Ltd.
2.4. “Ty” / “twoje” / “użytkownik”
oznacza osobę mającą dostęp do strony OneAcademy jak opisane w tym regulaminie 
2.5. “Profil OneAcademy ”
oznacza twój profil na stronie One Academy, który jest widoczny w zakładce „Moje kursy”  na (https://www.oneacademy.eu).
2.6. “Profil użytkownika OneLife”
oznacza twój profil związany z regulaminem OneLife (https://www.onelife.eu/en/ ).
2.7. “Strona”
oznacza stronę www.oneacademy.eu/
2.8. “Dni robocze”
oznacza czas od poniedziałku do piątku, dni wolne od pracy nie są włączane. 

3. WPROWADZENIE

OBECNY REGULAMIN ZOBOWIAZUJE CIĘ LUB FIRMĘ, KTÓRĄ REPREZENTUJESZ DO ZACHOWANIA ZGODNEGO Z NINIEJSZYM REGULAMINEM W OBRĘBIE UŻYTKOWANIA STRONY ONE ACADEMY, OPROGRAMOWANIA, USŁUG I INNYCH PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH NA NASZEJ STRONIE (ZWANYCH “PRODUKTAMI”). PRZEZ AKTYWOWANIE SWOJEGO KONTA NA STRONIE ONE ACADEMY ZGADZASZ SIĘ NA RESPEKTOWANIE TEGO REGULAMINU. JEŚLI SIĘ Z NIM NIE ZGADZASZ, UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW ONE ACADEMY JEST ZABRONIONE. 

4. DODATKOWE WARUNKI.

Wszelkie informacje osobiste udostępnione w ramach użytkowania Produktów lub Strony są przedmiotem naszej Polityki Prywatności, stanowiącej odniesienie dla tego regulaminu. 

5. OGÓLNE.

OneAcademy stanowi naszą platformę e-learningową („Platforma”). Produkty w niej dostępne pozwalają klientom („Użytkownicy”) na dostęp do materiałów edukacyjnych na stronie OneAcademy przygotowanych przez niezależnych ekspertów („Eksperci”) i zależą od zakupionego produktu. Dostarczamy instrukcji, e-booków, wykładów w formie wideo i innych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Ekspertów. 

Firma rezerwuje sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu we własnej gestii w każdym momencie poprzez opublikowanie zmiany na Stronie. Zmiany wchodzą w życie w ciągu siedmiu (7) dni od publikacji. Ciągłość użytkowania Produktów po zmianie oznacza zaakceptowanie zmian. W każdym momencie, kiedy użytkownik odwiedza stronę, musi być pewien, że zna ostatnią wersję Regulaminu. 

Firma może zmodyfikować Produkty lub zaprzestać ich oferowania w każdym momencie. 
Nieustanie zmieniamy i usprawniamy nasze Usługi. Może dodać lub usunąć opcje oraz wymagania, oraz możemy zawiesić lub zaprzestać dostarczania usługi. Ponadto Firma może przerwać świadczenie usługi z każdego powodu. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za usługę, zmiany danych i/lub inne opłaty i koszty związane z dostępem i użytkowaniem produktów oraz otrzymaniem i utrzymaniem telefonu, komputera i innego sprzętu niezbędnego do użytkowania i dostępu. 

Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za opłacenie podatków związanych z własną działalności. Więcej informacji na ten temat znajduje się na https://www.onelife.eu/en/
Jeśli Użytkownik nie zdoła przelać opłatę i powstanie zaległość, możemy pobrać opłatę przez użyciu innych metod. Oznacza to pobranie płatności w inny sposób znajdujący się w ewidencji lub wymagający porady prawnej. Możemy również zablokować dostęp Użytkownika do jakichkolwiek produktów, na opłacenie których czekamy. 

Wszystkie czynności związane z użytkowaniem, dostępem i innymi czynnościami powiązanymi ze Stroną i Produktami muszą być zgodne z prawem, w szczególności, bez wyjątków, z prawami związanymi z prawem autorskim i innym użytkowaniem własności intelektualnej, i identyfikacją prywatności i osoby. W związku z użytkowaniem naszej Strony i Produktów, Użytkownik nie może podawać nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji celowo, kopiować, dystrybuować, modyfikować, stosować programowania zwrotnego, niszczyć, psuć, uszkadzać, hakować lub  ingerować w Produkty albo działanie Strony, fałszować lub wbudowywać Stronę lub Produkty, działać w imieniu innej osoby lub zyskać dostęp do profilu innej osoby, wprowadzać wirusy, błędy, oprogramowanie szpiegowskie i inne kody, pliki i programy, które mogą uszkodzić lub przejąć działanie jakiegokolwiek sprzętu, oprogramowania i sprzętu telekomunikacyjnego, albo jakiegokolwiek Produktu lub działania Strony, straszyć, użyć robotów albo innych automatów do dostępu do Produktów. 

6. MODYFIKACJE KURSÓW

 Mimo że jesteśmy dumni z naszych Kursów, mogą zdarzyć się nieoczekiwane sytuacje. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zaniechania jakiegokolwiek Kursu albo do zmodyfikowania jego zawartości, nazwy, ceny lub wartości i oceny jakiegokolwiek testu,  quizu albo innego sprawdzianu. Zmiany wchodzą w życie w ciągu siedmiu (7) dni od opublikowania. Kursy oferowane są podstawą dla części Wyłączenia odpowiedzialności i Ograniczenia Odpowiedzialności niniejszego regulaminu. 

7. BRAK ZALICZEŃ NA UCZELNIACH

I ile nie zostało wyraźnie stwierdzone przez instytucje akademickie, uczestnictwo w kursie nie jest związane z żadnymi zaliczeniami. Nawet jeżeli takie zaleczenie zostanie przyznane przez instytucję, nie ma założenia, że inne organizacje również go udzielą. Użytkownik zgadza się na nieakceptowanie zaliczenia do czasu ukończenia kursu i otrzymania dyplomu ukończenia oraz odznaki za każdy ukończony poziom. Powyższy dyplom i odznaka zostają przyznane po zdaniu testu z wynikiem powyżej 60% właściwych odpowiedzi. Firma nie ma obowiązku dostarczać kursów uznawanych przez instytucje edukacyjne lub organizacje akredytowane. 

8. OGÓLNE WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Strona oraz Produkty mogą dostarczyć dostęp do stron podmiotów trzecich („Strony Podmiotów Trzecich”) bezpośrednio lub poprzez kurs. Firma nie promuje Stron Podmiotów Trzecich i nie kontroluje ich w żaden sposób.  Firma nie ponosi odpowiedzialności związanej ze Stronami Podmiotów Trzecich. Użytkownik musi podjąć odpowiednie kroki, aby stwierdzić, czy odwiedziny na Stronie Podmiotów Trzecich są właściwe i chronić swoje dane osobowe i prywatność przez takimi stronami. 

9. POSTĘPOWANIE

Użytkownik może otrzymać dostęp do Produktów w ramach zachowań regulowanych przez prawo. Jest odpowiedzialny za wiedzę i postępowanie zgodnie z wszelkim prawem, zasadami, i regulacjami związanymi  używaniem Produktów albo Zawartości Firmy (opisane poniżej) do rekrutowania, zwracania się z prośbą lub kontaktowania się z wszelkiego rodzaju Ekspertami lub potencjalnymi użytkownikami w celu zatrudnienia lub zawarcia umowy, niezwiązanymi   nami, bez naszej pisemnej zgodny, co może być przez nas zastrzeżone. Użytkownik rozumie, jakie jest potencjalne ryzyko związane z tego rodzaju spotkaniami lub umowami pomiędzy nim a Ekspertami lub innymi użytkownikami Produktów. 

10. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKU UŻYTKOWNIKÓW STRONY

Jeśli osoba poszukuje lub uczestniczy w Kursie, jest Użytkownikiem i stosują się do niego wszelkie dodatkowe zasady regulaminu. Ponadto zaświadcza, że:

Przeczytał, zrozumiał i zgadza się zachowywać zgodnie z cennikiem (zobacz część: Cennik) przed użytkowaniem lub rejestracją na Kurs;

Ma co najmniej 18 lat;

Nie będzie dystrybuował, odtwarzał publicznie, publicznie wykonywał, przekazywał publicznie tworzył podobnych dzieł lub jakkolwiek inaczej użytkował i wykorzystywał Zawartości Firmy, Produktów lub Kursów poza przypadkami, na które udzielono zgody w tym Regulaminie. 

Nie będzie nakłaniał innych Użytkowników do podawania mu informacji osobistych. 

11. REJESTRACJA

Aby móc użyć wszystkich dostępnych Produktów, Użytkownik musi zarejestrować się jako członek OneLife i stworzyć konto, nazwę użytkownika oraz hasło. Kiedy zakupi jeden z zestawów na https://www.onelife.eu/en/ zostanie członkiem OneLife. My stworzymy profil, który da użytkownikowi dostęp do Produktów OneLife. Kiedy Użytkownik zarejestruje się, informacje podane podczas procesu rejestracji pomogą nam zaoferować treści, usługi i zarządzenie siecią. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności na koncie, nazwę użytkownika oraz hasło (zwane razem „Twoje Konto OneAcademy”) i za wszelkie czynności związane z lub wynikające z posiadania konta. Użytkownik reprezentuje i gwarantuje, że informacje na koncie są prawdziwe. Użytkownik musi poinformować nas (a) natychmiast w przypadku nieautoryzowanego wejścia na jego konto i w przypadku jakiegokolwiek złamania bezpieczeństwa i (b) upewnić się wychodzi ze swojego konta za każdym razem po zakończeniu użytkowania Produktów. Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakąkolwiek stratę lub zniszczenie wynikające z braku zachowania się zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami lub w wyniku użytkowania konta zarówno bez wiedzy użytkownika lub przez poinformowaniem nas o nieautoryzowanym wejściu na to konto. 

Użytkownik nie może oddać konta innemu użytkownikowi i nie może użytkować konta innej osoby w żadnym czasie bez zgodny posiadacza konta. W przypadku, kiedy użytkownik upoważnił lub zarejestrował inną osobę, włączając w to nieletniego, do użytkowania konta, jest w pełni odpowiedzialny za (i) postępowanie takiej osoby online, (ii) kontrolowanie dostępu użytkownika i użytkowania produktów, oraz (iii) konsekwencje nadużyć. 

Przejmuje nas bezpieczeństwo naszych Użytkowników. Mimo że pracujemy nad tym, aby zabezpieczyć konta i wszelkie informacje z nimi związane, OneAcademy nie może zagwarantować, że nieautoryzowane osoby trzecie nie będą chciały pokonać naszych systemów zabezpieczeń. Prosimy o powiadomienie nas natychmiast w przypadku zagrożenia lub nieautoryzowanego użytkowania konta drogą mailową na [email protected]

12. DOSTĘP DO PORIFLU ONE ACADEMY 

Kiedy Użytkownik wchodzi na swój profil OneLife, po lewej stronie w menu może znaleźć zakładkę OneAcademy, z której może wejść na swój profil OneAcademy. Jest jeszcze inny sposób, wystarczy odwiedzić www.oneacademy.eu i wprowadzić dane swojego konta OneLife w zakładce logowania, która dostępna jest w prawym górnym rogu strony OneAcademy. 

13. ZAWARTOŚĆ, LICENCJE I POZWOLENIA .

Wszelkie oprogramowanie, technologie, projekty, materiały informacje, komunikacja, tekst, grafika, linki, elektronika, animacje, ilustracje, sztuka, materiały audio, materiały wideo, zdjęcia, wizerunki, opinie, pomysły i inne dane lub materiały podlegające prawu autorskiemu, włączając w to selekcję i umowy znajdujące się na stronie, są Treścią. Za każdym razem, kiedy firma dostarcza użytkownikowi Treść związaną z Produktami, włączając w to bez wyjątku, Oprogramowanie i Produkty oraz Stronę, jest to „Treść Firmy.”

Firma niniejszym przyznaje użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną i niezbywalną licencję na dostęp i użytkowanie Treści Firmy, za który użytkownik zapłacił wszelkie wymagane opłaty, jedynie do osobistego, niekomercyjnego i edukacyjnego celu poprzez Stronę i Produkty zgodnie z niniejszym regulaminem i wszelkimi warunkami i restrykcjami związanymi z konkretnymi Kursami lub produktami. Wszelkie inne formy użytkowania są zabronione bez naszej pisemnej zgodny. Użytkownik nie może reprodukować, redystrybuować, zbywać, przydzielać, rozpowszechniać, wynajmować, dzielić, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć podobnych treści, licencjonować i w jakikolwiek inny sposób przenosić lub użytkować Treść Firmy, chyba że stosowana zgoda zostanie udzielona. Treść Firmy jest przedmiotem licencji i nie jest użytkownikowi sprzedawana. 

Wszelkie prawa niewyrażone jasno w niniejszym regulaminie mogą zostać wstrzymane przez Firmę, a niniejszy regulamin nie przyznaje ukrytych licencji. 

Zdonie z naszym regulaminem i naszymi zasadami (włączając w to Politykę Prywatności, Kod Etyki oraz wymagania związane z konkretnymi kursami i inne zasady), przyznajemy Użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną i możliwą do odwołania licencję na użytkowanie naszych usług. Użytkownik może ściągać treść tylko dla swojego niekomercyjnego użytku, chyba że otrzyma naszą pisemną zgodę na inne użytkowanie. Jednocześnie zgadza się, że nie będzie udostępniał dostępu ani informacji związanych z dostępem do konta żadnej osobie trzeciej. Używanie naszych usług nie gwarantuje użytkownikowi posiadania praw intelektualnych do naszych usług oraz treści, do których ma dostęp. 

14. CENNIK ZA PŁATNE KURSY
Podstawowe definicje
"Cena sprzedaży"
oznacza cenę sprzedaży za nasze Produkty. 
"Waluta sprzedaży" oznacza walutę sprzedaży oraz zakupy Produktów, czyli Euro.
 

Usługi Płatne

 Użytkownik zgadza się na zapłacenie za używane przez siebie Produkty. OneAcademy oferuje usługi płatne (np. dyplomy za określone kursy). O ile nie określono inaczej, wszystkie opłaty wyrażone są w Euro. Użytkownik odpowiedzialny jest za zapłacenie opłat i wszelkich należnych z ich tytułu podatków w terminie za pomocą mechanizmu płatności związanym z płatnymi usługami. Ceny mogą wahać się ze względu na miejsce zamieszkania użytkownika oraz innych czynników. OneAcademy zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich opłat w każdym czasie i według własnego uznania. Wszelkie zmiany, aktualizacje lub modyfikacje wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu poprzez właściwe Usługi. 

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez przesłanie zawiadomienia na piśnie (pocztą tradycyjną lub e-mail) wciągu dwóch tygodni bez potrzeby podawania powodu. Ten dwutygodniowy okres zaczyna się od czasu złożenia chęci zakupu zestawu, ale zanim zostanie on aktywowany (usługi z dostępem elektronicznym).  Za dotrzymanie terminu uznaje się wysłanie zawiadomienia przez jego upływem i ewidencję dokumentu zgodnie z datą stempla pocztowego lub wysłania e-mail. Umowa może być również anulowana poprzez wrócenie produktów przed upływem terminu, ale zanim zostały one aktywowane i zanim użytkownik się do nich zalogował. 

Odstąpienie od umowy musi zostać wysłane na adres e-mail:[email protected]

Konsekwencje anulowania umowy 

W przypadku anulowania niniejszej umowy, wszelkie korzyści, płatności i/lub usługi otrzymane przez jedną ze stron muszą być zwrócone zgodnie z polityką zwrotów i anulowania wraz z jakimikolwiek korzyściami pochodzącymi z wyżej wymienionych. Wyraźnie podkreślamy, że usługi uznane są za użyte po pierwszym zalogowaniu się do nich, jak określono w części „Prawo do odstąpienia od umowy”. Jeśli użytkownik nie może zwrócić usług otrzymanych w całości lub połowicznie, albo może jedynie zwrócić je w gorszym stanie niż w chwili ich otrzymanie, musi pokryć stratę ich wartości. Wszystkie zwroty płatności musza być dokonane w ciągu 30 dni. Dla Użytkownika ten czas zaczyna się w chwili wysłania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, dla firmy – od czasu jego otrzymania. 

15.  PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI HANDLOWE ORAZ UŻYWANIE STRONY ONEACADEMY .

Znaki handlowe, znaki usług oraz logo („Znaki handlowe”) używane i wyświetlane na stronie, w Produktach lub w jakiejkolwiek Treści Firmy stanowią zarejestrowane lub niezarejestrowane Znaki handlowe należące do nas, naszych dostawców lub partnerów trzecich i są chronione zgodnie z bułgarskim i zagranicznym prawem handlowym. Wszelkie prawa są zastrzeżone i użytkownicy nie mogą ich zmieniać ani ukrywać ani ich powiązywać bez uprzedniej naszej zgody. 

Strona One Academy zawiera: sztukę, grafikę, fotografie, wizerunki, szatę graficzną dokumentów, tekst, czcionki, muzykę, oprogramowanie i inne informacje (w tej umowie nazwane “Treścią”). Strona One Academy i wszelka treść dostarczana przez Firmę stanowi jej własność i/lub należy do oddziałów lub właścicieli, od których OneAcademy wykupiła licencję na użytkowanie. 

16. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

PRODUKTY, STRONA, TREŚĆ FIRMY, KURSY I INNE MATERIAŁY UDOSTEPNONE NA LUB POPRZEZ STRONĘ ALBO PRODUKTY SĄ DOSTARCZONE W STANIE W JAKIM SĄ I W JAKIM SA DOSTĘPNE, BEZ GWARANCJI I DO MOMENTU OKREŚLONEGO W ODPOWIENIM PRAWIE. FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ROZUMIANEJ LUB DOROZUMIANEJ, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, GWARANCJI ZGODNOSCI Z PRZEZNACZENIEM, PRZYDATNOSCI DO OKREŚLONEGO CELU,  NARUSZEŃ, TRAFNOŚCI, BRAKU BŁĘDÓW, WŁAŚCIWEJ ZAWARTOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI. 

17. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

DO MAKSYMALNEGO WYMIARU OKREŚLONEGO PRZEZ PRAWO, FIRMA ZASTRZEGA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WE WSZELKICH NIEEZPOŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, SPECJALNYCH, WYNIKOWYCH LUB MORALNYCH SZKODACH ORAZ STRACIE PRZYCHODÓW LUD DOCHODÓW, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIO, JAK I POŚREDNIO, LUB UTRACIE DANYCH, UŻYTKOWANIA, DOBREJ WOLI LUB INNYCH NIEMATERIALNYCH SZKODACH WYNIKAJACYCH Z: (A) DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA LUŻ UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z USŁUG, (B) JAKIEGO KOLWIEK ZACHOWANIA LUB TREŚCI INNEJ STRONY NIŻ FIRMA, WŁACZAJĄC BEZ ZASTRZEŻENIA, ZACHOWANIE ZNIESŁAWIAJĄCE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE, (C0) NIEUATORYZOWANEGO DOSTĘPU, UŻYTKOWANIA LUB ZMIANY TREŚĆI LUB INFORMACJI. 

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ Z WYŻEJ WYMIENONYMI ZASTRZEŻENIAMII OGRANICZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI, CO WYNIKA Z ROZSĄDNEGO I SPRAWIEDLIWEGO ROZLOKOWANIA ODPOWIEDZIALNOSCI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I FIRMĄ ORAZ ŻE TE OGRANICZENIA SĄ PODSTAWĄ DLA UDOSTĘPNANIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE OPŁACAJLNOSCI FINANSOWEJ. 

18. UBEZPIECZENIE.

Użytkownik niemniejszym ubezpiecza, broni i nie działa na szkodę firmy oraz jej partnerów, pracowników, dyrektorów, pośredników, licencjodawców, przedstawicieli i podmiotów trzecich przed wszelkiego rodzaju możliwymi do przewidzenia stratami, wydatkami, szkodami, kosztami, pozwami i żądaniami, włączając w to opłaty za usługi prawników i związane z tym koszty oraz wydatki, wynikającymi z naruszenia jakichkolwiek form reprezentowania lub gwarancji opisanych w niniejszym Regulaminie. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do podjęcia odpowiedniej obroni i kontrolowania każdej sprawy związanej z ubezpieczeniem ze strony użytkownika w związku z częścią 14 niniejszego dokumentu. W takim wypadku użytkownik zgadza się na pełną współpracę wymaganą przez obronę i zapewnienie każdej wymaganej formy obrony.

19. ROZWIĄZANIE SPORÓW 

Wszelkie spory wynikające z zapisów, struktury oraz interpretacji niemniejszego Regulaminu będą rozwiązywane początkowo poprzez negocjację albo polubownie w ramach procedury rozstrzygania sporów. 

Wszelkie nierozwiązane spory związane ze sprawami komercyjnymi lub pomiędzy filmami, włączając w to wszelkie pytania wynikające z/lub w powiązaniu z naszym regulaminem i związane z jego istnieniem zarządzaniem, ważnością lub zakończenie, powinny być kierowane i rozwiązane przez wiążący arbitraż zgodny z ustawą Międzynarodowego Prawa Handlowego o arbitrażu handlowym, Europejskiej Konwencji o Międzynarodowym Arbitrażu Handlowym, Kodeksem Postepowania Cywilnego Bułgarii i wszelkimi innymi właściwymi prawami bułgarskimi, które mogą być zastosowane w odniesieniu do niniejszego zapisu, włączając w to: 

(a) Sędziów rozjemczych powinno być trzech. 

(b) Miejscem lub siedzibą arbitrażu jest Bułgaria. Właściwym sądem arbitrażowym est Sąd Arbitrażowy przy Bułgarskiej Izbie Handlowej w związku z jej Przepisami dla Sporów, bazującymi na umowach arbitrażowych. Stosuje się prawo bułgarskie. 

(c) Językiem używanym podczas procedury arbitrażowej jest bułgarski i/lub angielski. Wszelka dokumentacja nie przedstawiona w języku bułgarskim i/lub angielskim powinna być przetłumaczona na wyżej wymienione języki na koszt strony, która je przedstawia. 

20. ROZDZIELNOŚĆ, REZYGNACJA 

W przypadku, kiedy określony zapis niniejszego Regulaminu nie może wejść w życiem fakt ten nie będzie dotyczył pozostałych zapisów. Jeśli użytkownik nie zastosuje się do niego zapisów i nie pociągnie to działania z naszej strony, nie oznacza to, że zrzekamy się z praw, które mogą z tego wynikać (takich jak podjęcie działania w przyszłości). 

21. ZERWANIE UMOWY

 Umowa z Użytkownikiem może zostać zerwana natychmiast bez uprzedniego powiadomienia za każdym razem, kiedy ten naruszy zapisy niniejszego Regulaminu albo inne regulacje opublikowane na naszej stronie. Możemy zaprzestać oferowania Produktów, Kursów oraz Treści w każdym momencie. Użytkownik może zaprzestać użytkowania Strony lub Produktów w każdym momencie albo poprzez zaprzestanie korzystania z nich lub poprzez skontaktowanie się z nami na adres mailowy [email protected] Nie mamy obowiązku przywrócić konta Użytkownika w okresie wykraczającym poza termin uwzględniony przez stosowane prawo. Po zerwaniu umowy, użytkownik nie może używać Strony, Produktów ani Treści. Również nabyte prawa do płatności oraz sekcji 6, 7, 13-16, 22, 23 i ich reprezentacji oraz zastrzeżenia pozostaną w mocy po wygaśnięciu umowy. 

22. POWIADOMIENIA ELEKTRONICZNE

Poprzez używanie Produktów lub komunikację z Firmą, użytkownik zgadza się na komunikację elektroniczną odnośnie bezpieczeństwa, prywatności i kwestii administracyjnych powiązanych z użytkowaniem Produktów lub niniejszym regulaminem. Jeśli firma dowie się o złamaniu bezpieczeństwa, może powiadomić o tym Użytkownika elektronicznie poprzez opublikowanie informacji na Produktach lub wysyłając e-mail. Użytkownik może mieć prawo do otrzymania komunikatu pocztą tradycyjną. Aby otrzymać bezpłatne pisemne zawiadomienie o złamaniu zabezpieczenia (albo żeby zrezygnować z otrzymywania powiadomień elektronicznych), użytkownik powinien napisać na  [email protected]

23. INTERNET I POLITYKA PUBLIKOWANIA REKLAM .

Użytkownik nie może reklamować ani promować swojej firmy lub (Firmy) działalności, produktów, planów marketingowych używając logo Firmy lub Jej wizerunku w mediach elektronicznych lub w transmisji, włączając w to strony internetowe lub inne, bez otrzymania pisemnej zgody Firmy, co może być wydane zgodnie z uznaniem Firmy. Jeśli pisemna zgodna zostanie wydana, Użytkownicy muszą jej przestrzegać zgodnie z wskazówkami przedstawionymi przez Firmę. Ta polityka stosuje się do wszelkich form reklam i mediów. 
Użytkownicy OneAcademy nie mogą  umieszczać nazwy „One Academy” na własnych stronach bez pisemnego zezwolenia Firmy.

Wszystkie prawa do strony One Academy i jej Treści są zastrzeżone na całym świecie i bez wyjątków. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu, Użytkownicy niniejszym potwierdzają, że jest zabronione zatrzymywanie kopii, dystrybuowanie, publikowanie albo używanie jakiejkolwiek części Treści z wyjątkiem tych wyraźnie wymienionych w tym Regulaminie. Firma zastrzega sobie prawo do dodania, usunięcia lub modyfikowania jakiejkolwiek części naszej Treści bez potrzeby wcześniejszego powiadomienia. Nasze narzędzia dostępne na stronie zawierają ograniczoną liczbę elementów, włączając w to wizerunki, czcionki, kolory oraz efekty. Firma zastrzega sobie pełne prawo do używania tych elementów i udostępniania ich do użytkowania wybranym, i na ich odpowiedzialność, podmiotom trzecim w przyszłości, jeśli Firma sobie tego zażyczy. Użytkownik One Academy nie otrzymuje żadnych praw ani roszczeń do jakiegokolwiek elementu projektu poprzez ich tworzenie, np. wizytówki albo inne narzędzia otrzymane na stronie lub innych stronach dostępnych dla Użytkowników przez Firmę. Te ostatnie to np. wszystkie strony powiązane ze stroną One Academy lub inne udostępnione Użytkownikom przez Firmę. 

Użytkownicy niemniejszym otrzymują pełne pozwolenie na dostęp i użytkowanie strony OneAcademy i jej Treści do ich własnego użytku w celu uczenia się i rozwoju. Żadne inne usługi, np. ściąganie, zachowanie, użytkowanie, publikacja lub dystrybucja jakiejkolwiek części Treści OneAcademy jest dozwolona bez naszej zgody. 

Pozyskiwanie Produktów lub treści od Firmy nie upoważnia Użytkowników do używania żadnej części treści poza ukończonymi produktami jak są dostarczane. Użytkownicy zgadzają się do używania strony One cademy odpowiedzialnie, co oznacza pełną zgodność z zapisami regulaminu i zapisami  i regulacjami ich prawa krajowego, włączając w to zapisy o eksporcie i imporcie. 
Żaden fragment Treści nie może być używany jako znak handlowy ani znak usługowy, do celów pornograficznych, celów niezgodnych z prawem w ramach jurysdykcji i praw krajów Użytkowników, do zniesławienia innych osób, naruszania praw innych do zachowania prywatności lub dobrego imienia, naruszenia praw własności żadnej osoby lub organizacji. 

Użytkownicy ponadto zgadzają się na nieużywanie materiałów One cademy do tworzenia lub upubliczniania, na żadnym rynku, produktów, które są obraźliwe, niezgodne z prawem, prześladujące, zniesławiające, grożące, krzywdzące, obsceniczne, złośliwe lub niewłaściwe w jakikolwiek inny sposób.  

Firma zastrzega sobie prawo do zerwania świadczenia usługi Użytkownikom, którzy używali znaku handlowego OneAcademy w niewłaściwy sposób.

Użytkownicy zgadzają się, bez wyjątków,  że są odpowiedzialni za użytkowanie Treści w połączeniu w innymi wizerunkami, grafikami, tekstem i innymi materiałami zawartymi na platformie edukacyjnej OneAcademy. 

Poprzez akceptację tej umowy Użytkownicy rozumieją i akceptują fakt, że Firma uaktywni ich konta w terminie i jako kompletne, jednakże nie gwarantuje dokładnego terminu na dokonanie tego i z tego powodu Firma nie może być odpowiedzialna za aktywację późniejszą niż oczekiwania Użytkownika. 

24 POLITYKA SPAMOWA

 Nadużywanie i niewłaściwe użytkowanie skrzynki e-mail One Academy jest uznawane za naruszenie Polityki Spamowej. Firma nie będzie tolerowała SPAMU. 
Definicja SPAM: 

 Grupowe rozsyłanie wiadomości e-mail, materiałów promocyjnych lub inne formy nagabywania poprzez e-mail, które reklamują jakikolwiek adres IP należący do Firmy lub adres domeny, która połączona jest z www.oneacademy.eu lub innymi witrynami należącymi lub kierowanymi przez Firmę. 

Używanie stron, które dostarczane są przez dostawców usług internetowych, które pozwalają na spamowanie (zwane również „ghost site”), które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą klientów do domen lub adresów IP połączonych z www.onelife.eu i www.oneacademy.eu oraz innych stron internetowych należących lub kierowanych przez Firmę. 

Reklamowanie, transmitowanie lub jakiekolwiek inne udostępnianie oprogramowania, programów, produktów lub usług, które są przeznaczone do wysłania SPAMU. 

Fałszowanie lub przeinaczanie nagłówków wiadomości, zarówno w całości, jak i częściowo, żeby przykryć prawdziwe pochodzenie wiadomości. 

Konsekwencje SPAMU:  

W całej sieci SPAM uznaje się za niewłaściwą i nierozważną praktykę biznesową. SPAM jest nie tylko krzywdzący z powodu swego negatywnego wpływu na klientów, ale również z powodu przeładowania zasobów i innych usług Firmy. 

Nasi dostawcy:

Z racji tego, że SPAM nie jest pożądany, każdy Użytkownik, który otrzyma SPAM denerwuje się i wysyła skargi do dostawców usług. Może to spowodować negatywne opinie klientów i nadwyrężyć zasoby. Firma stara się utrzymać dobre relacje biznesowe ze społecznością internetowa i nie pozwoli na żadne praktyki, które tym związkom mogą zaszkodzić. 
Konsekwencje używania SPAMU:  

Firma zastrzega sobie prawo do zerwania umowy, bez ostrzeżenia, z każdym Użytkownikiem, który naruszył to prawo. Używanie usług firmy jest związane z akceptacją i rozumieniem tej polityki.

Firma zastrzega sobie prawdo do decydowania o tym, co jest SPAMEM, UCE,  „bombardowaniem pocztą” lub wysyłką grupową i ocenieniem tego na podstawie dowodów, czy użytkownicy byli na liście mailingowej. 

Jeśli Użytkownik lub jego strona zostanie wymieniony w skardze o SPAM, wyżej wymieniony może zostać natychmiast zawieszony. 

Firma nie pozwoli na czynności spamerskie w celu nękania społeczności Firmy. Jeśli tak się stanie, Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia czynności przeciwko Użytkownikowi, który łamie to postanowienie przez: 

Zawieszenie profilu i strony natychmiast bez praw do zwrotu pieniędzy, 

Przepadek prawa do użytkowania usług Firmy,

Zapłacenie kary pieniężnej w wysokości 250 Euro.

Użytkownik naruszający postanowienia naraża się na odpowiedzialną cywilną i karną we właściwych jurysdykcjach. 

Informacja: Użytkownik musi zapłacić od 250 do 500 Euro dostawcom usług Firmy za skargi na temat SPAMU. Jeśli Użytkownik jest osobą, która naruszyła politykę Spamową i musi zapłacić Firmie 250 do 500 euro kary, ten Użytkownik UZNANY JEST ZA WINNEGO I MUSI ZAPŁACIĆ KARĘ. 

FIRMA zastrzega sobie prawdo do określenia, jakie zachowanie nie narusza Polityki Spamowej. 

*Ta Polityka Akceptowania Spamu (UCE) i inne zasady Firmy mogą zostać zmienione przez Firmę bez uprzedniego zawiadomienia. Kontunuowanie użytkowania usług po zmianie Polityki na stronie oznacza akceptację tej zmiany lub zasady przez Użytkownika. Firma zachęca do regularnego sprawdzania strony www.oneacademy.eu odnośnie wszelkich zmian i dodatkowych zapisów. 

Ponadto,  używanie fałszywych nagłówków e-maili lub fałszowanie i zmienianie pochodzenia jakiegokolwiek maila w związku z Firmą i/lub jej produktami i usługami jest zabronione. 

25.RÓŻNE

Całość Umowy . Ten Regulamin i inne obowiązujące regulacje dostępne na stronie stanowią całą umowę pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niemniejszej umowy i zastępują wszelkie poprzednie pisemne lub ustne umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy. 
Rozdzielność. Jeśli jakikolwiek zapis tego Regulaminu zostanie uznany za niezgodny z prawem, anulowany lub niemożliwy do wprowadzenia w życie, ten zapis zostanie uznany za oddzielony od tego Regulaminu i nie będzie miał wpływu na ważność żadnego z pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu. 
Rezygnacja. Rezygnacja z jednego z zapisów niniejszego Regulaminu może nastąpić po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia sporządzonego przez stronę upoważnioną do wniesienia takiego zastrzeżenia. Brak wdrożenia i egzekwowania tego prawa lub zapisu przez Firmę nie będzie stanowić rezygnacji z takiego prawa lub zapisu. 
Zawiadomienie. Jakiekolwiek zawiadomienie lub inna komunikacja związana z tym dokumentem powinna byś porządzona na piśmie i dostarczona faksem,  listem poleconym lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo pocztą elektroniczną. 
Brak agencji. Żaden zapis niniejszego regulaminu nie może być rozumiany jako chęć zawiązania partnerstwa, spółki typu joint venture, pośrednictwa, przedstawicielstwa, pracodawcy, zleceniodawstwa, relacji pracowniczych, itp. Ani Firma, ani strona tej umowy nie ma prawa do składania takich oświadczeń, reprezentowania ani podejmować żadnego rodzaju działań ani zobowiązań, które byłyby wiążące dla innych z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym regulaminie lub zawartych na piśmie przez stronę zobowiązaną.

Effective as of 07.09.2016